Badkamer KG171030

Oudenbosch, Groenhuysen, Oosterkwartier. Vaste meubelen en wandpanelen tbv snoezelbadkamer woonzorg Oosterkwartier.